Instytut Misyjnego Laikatu

REGULAMIN

 

Założenia ogólne

Instytut Misyjnego Laikatu (dalej IML) jest agendą Komisji Episkopatu Polski ds. Misji służącą bezpośredniemu przygotowaniu misjonarzy świeckich do posłania misyjnego, wspieraniu misjonarzy świeckich posłanych na placówki misyjne oraz integracji misjonarzy świeckich po powrocie z misji.

W swej nazwie, celach i działaniach nawiązuje do Instytutu Misyjnego Laikatu utworzonego przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji w dniu 9 lutego 1987 r.

Cele i zadania IML

Członkami IML są wierni świeccy przygotowujący się do posługi misyjnej na placówkach misyjnych oraz misjonarze świeccy aktualnie pracujący na misjach. Także misjonarze świeccy, powracający z misji ad gentes mogą należeć do IML.

Instytut jest wspólnotą dającą wiernym świeckim możliwość realizacji ich powołania misjonarskiego wynikającego z mocy sakramentu chrztu św., bierzmowania i Eucharystii, poprzez aktywne włączenie się w misyjne dzieło Kościoła.

Podstawowym celem IML w czasie przygotowań do posłania misyjnego jest rozeznanie powołania misjonarskiego wiernych świeckich oraz pomoc w przygotowaniach do jego realizacji poprzez formację religijną, duchową, intelektualną, kulturową i językową, umożliwiającą podjęcie różnorakiej posługi na placówkach misyjnych.

IML współpracuje z misjonarzami świeckimi posłanymi na misje ad gentes, otacza ich troską i wspiera w miarę swych możliwości finansowych i logistycznych. Pełni rolę ich rzecznika wobec władz państwowych i kościelnych.

Zadaniem IML jest również integracja misjonarzy świeckich powracających do kraju po latach pracy na misjach, animacja i formacja misyjna służąca wykorzystaniu ich potencjału i doświadczeń w Kościele w Polsce. W tym celu IML organizuje dla nich spotkania, rekolekcje oraz dni skupienia. IML, zwłaszcza w pierwszych miesiącach po powrocie z placówki misyjnej, niesie konieczną pomoc finansową misjonarzom świeckim.

IML zajmuje się promocją powołania misyjnego i misjonarskiego wśród wiernych świeckich w Kościele w Polsce. To dzieło powierza głównie misjonarzom świeckim, którzy powrócili do kraju.

Patronką IML jest dr Wanda Błeńska, świecka misjonarka, która przez 40 lat posługiwała wśród trędowatych w Ugandzie. Jest ona ikoną życia i posługi misyjnej świeckich.


I. Formacja wiernych świeckich do posługi misyjnej

Wierni świeccy przygotowują się do pracy na misjach w IML w cyklu dwuletnim.

a)      Rok propedeutyczny

Świeccy kandydaci do posłania misyjnego ad gentes winni wziąć udział w formacji religijnej, duchowej, intelektualnej i moralnej, która odbywa się podczas 5-7 zjazdów formacyjnych w Centrum Formacji Misyjnej w systemie weekendowym (piątek wieczór – niedziela po południu).

Celem spotkań formacyjnych w pierwszym roku przygotowań do posłania misyjnego jest ze strony kandydatów rozeznanie powołania, oraz możliwości jego realizacji.

Dyrektor IML potwierdza przydatność kandydatów do pracy na misjach. Temu celowi służą także badania psychologiczne kandydatów, przeprowadzane podczas trwania roku propedeutycznego w IML.

Wspólna modlitwa i refleksja służą pogłębieniu życia religijnego kandydatów, umocnieniu więzi z Chrystusem i Kościołem, odczytaniu osobistych charyzmatów oraz rozwijaniu umiejętności budowania wspólnoty.

Świeccy kandydaci do posługi misyjnej podczas spotkań formacyjnych powinni mieć możliwość zapoznania się z doświadczeniem pracy na misjach misjonarzy świeckich i duchownych, by pogłębić swą znajomość realiów misyjnego posługiwania.

Rok propedeutyczny jest czasem wzmożonego zaangażowania kandydatów w animację i formację misyjną prowadzoną w diecezjach, zgromadzeniach zakonnych, stowarzyszeniach i ruchach kościelnych lub parafiach. Jest to czas służby na rzecz misyjnego dzieła Kościoła w Polsce przy współpracy z delegatem biskupa ds. misji lub innymi osobami odpowiedzialnymi za animację i formację misyjną w diecezjach, zgromadzeniach zakonnych, wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach kościelnych.

W czasie roku propedeutycznego kandydat do posługi misyjnej winien wraz z delegatem biskupa ds. misji lub referentem misyjnym w zgromadzeniu zakonnym, podjąć decyzję na jaką placówkę misyjną wyjedzie, nawiązać kontakt z biskupem miejsca przyszłej posługi, poznać jej wymagania i warunki oraz otrzymywać pisemną zgodę biskupa miejsca posłania na pracę w jego diecezji.

Po ukończeniu roku propedeutycznego dyrektor IML opiniuje kandydata pod kątem jego przydatności do pracy misyjnej. Informuje pisemnie kandydata oraz delegata biskupa ds. misji, zainteresowanych referentów misyjnych w zgromadzeniach, odpowiedzialnych za ruchy i stowarzyszenia kościelne, o swych spostrzeżeniach, sugestiach oraz propozycjach dalszych działań.

Po zakończeniu formacji w roku propedeutycznym i uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora IML oraz delegata biskupa ds. misji, referentów misyjnych w zgromadzeniach zakonnych, może rozpocząć przygotowania do posługi misyjnej w CFM.

Obecność na spotkaniach formacyjnych jest obowiązkowa, a nieobecność z przyczyn niezależnych od kandydata należy usprawiedliwić. Brak systematyczności udziału w zajęciach powoduje skreślenie kandydata z listy przygotowujących się do posługi misyjnej.

b)     Rok przygotowawczy do wyjazdu

Bezpośrednie przygotowanie do wyjazdu na placówkę misyjną odbywa się ramach 9-cio miesięcznego pobytu w CFM. Obejmuje ono formację religijną, duchową, misjologiczną, pastoralną, kulturową oraz naukę języka obcego i wykłady z medycyny tropikalnej. Służy budowaniu wspólnoty i współpracy ze wszystkimi uczestnikami formacji CFM.

Program studium dla świeckich określa dyrektor CFM wraz z dyrektorem IML.

Koszty pobytu i kształcenia misjonarzy świeckich w CFM pokrywa Komisja Episkopatu Polski ds. Misji.

Świeccy kandydaci do posługi misjonarskiej na placówkach misyjnych z chwilą przystąpienia do bezpośredniej formacji w CFM winni wiedzieć już do jakiego kraju i placówki misyjnej wyjadą.

Świeccy uczestnicy formacji w CFM muszą dostosować się do wymagań określonych w regulaminie CFM.

Dyrektor IML wydaje opinię o przydatności świeckich uczestników formacji w CFM i przekazuje ją delegatowi biskupa ds. misji bądź odpowiedniemu przełożonemu/przełożonej wspólnoty zakonnej, która jest zainteresowana współpracą z misjonarzem świeckim.

Na zakończenie formacji w CFM misjonarze świeccy biorą udział w rekolekcjach zamkniętych, na zakończenie których otrzymują krzyże misyjne podczas uroczystości św. Wojciecha w Gnieźnie.

Dyrektor IML oraz delegat biskupa ds. misji udzielają misjonarzowi świeckiemu pomocy w bezpośrednich przygotowaniach do wyjazdu na misje.

Delegat biskupa ds. misji zabiega o podpisanie stosownych umów z biskupem misyjnym oraz biskupem diecezji posyłającej misjonarza świeckiego, a dyrektor IML troszczy się o wpisanie misjonarza na listę misjonarzy świeckich, ubezpieczonych przez Dzieło Pomocy „Ad Gentes”.

Misjonarz pokrywa koszty podróży, opłat paszportowych i wizowych oraz wymaganych szczepień, itp. W miarę posiadanych środków IML może partycypować w kosztach bezpośrednich przygotowań do wyjazdu.

 

II.                Zaangażowanie misjonarzy świeckich w posługę misyjną

Misjonarze świeccy podejmują pracę apostolską w diecezji posłania, zgodnie z potrzebami Kościoła lokalnego, wyrażonymi w umowie między biskupami diecezjalnymi lub przełożonymi zgromadzeń zakonnych i misjonarzem.

Prawa i obowiązki misjonarzy świeckich, kwestie utrzymania i wynagrodzenia, wypoczynku, itp., regulują umowy między biskupem posyłającym i przyjmującym lub przełożonymi zakonnymi oraz inne dokumenty, wydane przez biskupa miejsca posłania.

Misjonarzom świeckim przysługuje prawo do dotacji rocznej i urlopowej. Mogą też zwracać się do Dzieła Pomocy „Ad Gentes” o dofinansowanie projektów ewangelizacyjnych, medycznych, charytatywnych i edukacyjnych oraz do MIVA Polska o pomoc w zakupie środków transportu.

IML troszczy się o pokrycie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w czasie posługi misyjnej do chwili podjęcia pracy i usamodzielnienia się ekonomicznego misjonarza powracającego. Pomoc może być udzielana maksymalnie przez 3 miesiące po powrocie do kraju.

W nagłych wypadkach losowych IML wraz z delegatem ds. misjonarzy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji udziela pomocy prawnej, finansowej i rzeczowej.

Dyrektor IML oraz delegat ds. misjonarzy utrzymują kontakty z biskupami diecezjalnymi i innymi ordynariuszami jednostek kościelnej administracji, w których pracują misjonarze świeccy oraz czuwają nad realizacją zawieranych kontraktów.

 

III.             Zaangażowanie świeckich misjonarzy w animację i formację misyjną po powrocie do kraju

IML, przy ścisłej współpracy z delegatem biskupa ds. misji lub referentami ds. misji w zgromadzeniach i wspólnotach kościelnych, otoczy szczególną troską misjonarzy świeckich, powracających do kraju po zakończeniu posługi na placówkach misyjnych.  Podejmie działania mające na celu integrację środowiska misjonarzy świeckich oraz stworzenie im możliwości dalszego zaangażowania na rzecz misji.

Zadaniem IML jest organizacja dorocznych rekolekcji, dni skupienia, spotkań formacyjnych oraz konferencji naukowych i sympozjów, celem permanentnej formacji religijnej, duchowej, moralnej i misjologicznej świeckich misjonarzy.

IML współpracując z delegatem biskupa ds. misji, referentami misyjnymi w zgromadzeniach zakonnych oraz odpowiedzialnymi za wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia katolickie, wspiera wymianę doświadczeń misyjnych. Promuje dorobek polskich misjonarzy świeckich w Kościele w Polsce poprzez media elektroniczne, prasę, opracowania naukowe oraz organizację spotkań z wiernymi w diecezjach i parafiach.

 

Korespondencję w sprawie, proszę kierować do: ks. Eugeniusza Szyszki, dyrektor IML, e-mail: [email protected] ; tel. kom. 602 481 515.

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
54 0.081762790679932